Бізбен байланыс

Мекенжайымыз:
050013, Алматы қаласы,
Желтоқсан көшесі, 175, 4 қабат

Редакция телефондары:
272-49-78 (қаб.бөлмесi/факс),
267-40-07 (бөлім редакторлары)

267-00-44 (жарнама бөлімі)

E-mail:anatili_gazeti@mail.ru