Редакция

Құрылтайшы және шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Бас директор – Редакторлар кеңесiнiң төрағасы: Паттеев  Шәмшидин  Әшенқожаұлы

қабылдау бөлмесi +7 (727) 2 72-87-30, Факс:272-86-11
жарнама бөлiмi: 267-00-44
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

Бас редактор Жанарбек  ӘШІМЖАН
Бас редактордың бiрiншi орынбасары Нұрперзент ДОМБАЙ
Бас редактордың орынбасары Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік  мәселелер  және  ақпарат
Асел САРҚЫТ – Тіл  мәселелері  және этнография
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ – Білім, ғылым   және мәдениет

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның аймақтардағы өкiлдiктерi:
Толымбек Әбдірайым 8 701 345 7938 (Астана)
Жанғабыл Қабақбаев 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Батырбек Мырзабеков 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)
Бектұр Төлеуғалиев 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)
Меншікті тілшілер:

Ерғали  БЕЙСЕНОВ (Астана) 8 775 205 65 84
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Фототiлшi Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші Нұржан АСАНОВ
Корректор Алмагүл Ұлтанбекова

Хатшы-референт Лунара  Атамқұлова

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымдарының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымдарының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымдарының докторы, профессор

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда №7345-Г куәлiгi берiлдi.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды.
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в».
«Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс);
Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №780/789

Мекенжайымыз:
050013, Алматы қаласы,
Желтоқсан  көшесі, 175, 4-қабат

Редакция телефондары:
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс),
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

Таралымы 20 000