Байланыс

Мекенжайымыз: 050013, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175, 4 қабат

Редакция телефондары: 272-49-78 (қаб.бөлмесi/факс), 267-40-07 (бөлім редакторлары) 267-00-44 (жарнама бөлімі)

E-mail:anatili_gazeti@mail.ru