• Тіл
  • 13 Наурыз, 2012

ҚАЗАҚТЫҢ ӘДЕБИ ТІЛІ академик Рәбиға Сыздықованың еңбектерінде қалай зерттелді?

Қалай десек те, ауыспалы кезеңдердегі күрделі өзгерістер өтіп, ана тіліміздің биік көркемдік өлшемдері өзінің дәстүрлі эстетикалық, поэтикалық құндылығы мен әдеби тіл нормаларынан айырылмақ емес. Осы ретте қазақтың мақтан тұтар қайраткер қызы,көрнекті ғалым, ҚР ҰҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Рәбиға Сыздықованың зерттеулеріне зер салуға тура келеді. Ұлттық Ғылым академиясының Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтында көп жылдар жемісті қызмет етіп келе жатқан тілші-ғалым «Абай қара сөздерінің негізгі морфологиялық ерекшеліктері» атты кандидаттық (1959), «Абай шығармаларының тілі» атты докторлық (1971) диссертацияларында да осы қазақ тілінің әдеби нормалары мен поэтикалық ерекшеліктерін зерттеді. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясы Ш.Уә¬ли¬ханов атында¬ғы сыйлықтың (1995), ҚР Мемле¬кет¬тік сыйлығының иегері (1996) Р.Сыз¬дықованың «Абай шығарма¬ларының тілі» (1968), «Абай өлеңдерінің синтаксисі» (1970), «Абайдың сөз өрнегі» (1995), «Жамиғат тауарих» (1989), «Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Сөздер сөйлейді», «Сөз сазы», «Қазақ тілі орфографиялық сөздігі», «Сөз құдіреті», т.б атты еңбектерінде әдеби тіліміздің өміршеңдігі өзекті мәселе ретінде қарастырылады. Ғалымның «Қазақ әдеби тіл тарихы» оқулығы еліміздің егемендікке ие болып,төл тіліміздің тарихын түгендеу тұсында жазылған болатын. Қазақтың әдеби тілін танытатын үлгілер мен олардың тілдік-көркемдік белгілері сипатталған оқулық 1968,1984 жылдары жарық көргенімен, онда тек советтік кезең қамтылып және сол дәуірдің саясатына сай жазылғандықтан, 1993 жылғы қайта басылымында көне дәуірге көз тігу мүмкіндігі туып,түбі бір түркі жұртына ортақ әдеби мұралары, әсіресе ХV-ХІХ ғасырлар аралығындағы жәдігерлердің тіл мәселелері кеңінен қамтылып, екінші рет толықтырылып басылды. Ірі жеті тараудан тұратын еңбек әдеби тіл категориясының теориялық тұжырымдарын анықтаумен қатар,оның даму барысын дәуірлеу, оларға қойылатын негізгі шарттар мен талаптар, функционалдық стилдері жайлы жан-жақты сөз қозғалады. Айталық, «Қазақ әдеби тілінің қайнар көздері» деген бірінші тарауда «Халықтың ауызекі сөйлеу тілі – қазақ әдеби тілінің негізі», «Орхон-енисей ескерткіштерінің тілі-қазақтың ауызша және жазба әдеби тілдерінің бір арнасы», «Ортағасырлық түркі ескерткіштерінің тілі – қазақ әдеби тілінің қайнар көздерінің бірі», т.б деген мәселелер қарастырылса, екінші «ХV-ХVІІ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі» деген тарауда «ХV-ХVІІ ғасырлардағы қазақтың ауызша дамыған төл әдебиетінің нұсқалары және олардың тілін зерттеудегі қиындықтар», осы кезеңдегі ауызша әдеби тілдің лексикалық, грамматикалық сипат¬тары, ондағы көне сөздер, «Сөздік қазынаның нормалану дәрежесі», «ХV-ХVІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясының стильдік-тілдік ерекшеліктері» зерттелген. Әр тақырып қазақ әдеби тілінің этногенезін ұмытпай, дәстүрлі әдеби тілдің заңдылығын, норма-ережесін сақтай отырып, дамытуды дәріптейді. Әр ұлт өзін-өзі сақтап қалу үшін ең бірінші осы тілі мен мәдениетін, болмыс-бітімін, салт-дәстүрін, ұлттық құндылықтарын ұмытпауы үшін оны сол құнарымен, байлығымен, сөл-шырынымен сақтап, байытпасақ кемітпеудің, жоғалтпаудың жолын іздеу керекпіз. Ол үшін Рәбиға Сыздықова сөз етіп отырған тілдік нормаларымызды, әдеби тіліміздің қолдану заңдылықтарын, сөз саптау ережелерін, айту мен жазу стилдерін сақтай отырып, дамытуымыз, байытуымыз, олардың көкжиегін көркемдеп, кеңейтуіміз керек сияқты. Біз сөз етіп отырған зерттеудің басты мақсаты да – осы.Тілші-ғалым Р.Сыздықова қазақ әдеби тілінің тарихын көне дәуір жәдігерлерінен бастап, олар¬дағы сөз қолданыстар ерекшеліктеріне қарай қазақ әдеби тілін екі кезеңге (ұлт болып қалыптаса бастағанға дейінгі түрі және ұлттық түрі) бөледі: «...Бұл екі кезеңнің аралық тұсы-өткен ғасырдың екінші жартысы, яғни қазақтың ұлттық әдеби тілі ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап қалыптасты деген тұжырымға келеміз», – дейді (8 б). Зерттеуші әдеби тілдің төрт шартын анықтап, оларға ғылыми сипаттама береді: «Әдеби тіл дегеннің ең басты белгісі – оның өңделген, сұрыпталған, нормаланған тіл болуы керек, бұл – бір. Қызметі жағынан, сол халықтың өмірінде ұйымдастырушы, қоғам мүшелерінің басын қосушы сипаты, яғни жалпыға ортақтық қасиеті болуға тиіс, бірақ әдеби тілдердің бір кезеңдердегі жазба түрлерінде әрдайым соңғы белгінің болуы шарт емес. Әр нәрсенің, әр құбылыстың заты (мән-мәнісі,табиғаты) салыстыру арқылы, өзге құбылыстардың қарама-қарсысына қою арқылы таныла түседі. Әдеби тілді тану үшін қарама-қарсысына қойылатын басты құбылыс – ауыз екі сөйлеу тілі. Бұл – үшінші шарт. Әдеби тіл қолдану тәжірибесінде қоғам сынынан, нормаларын қоғам санасы дұрыс деп қабылдаған және ол нормалар барша үлгілерге ортақ болуы шарт. Бұл-әдеби тілдің төртінші сипаты» (8 б). Бұл сипаттар ғасырлар бойы өз заңдылығынан айнымай келе жатқан тіл нормаларының сапасын танытады. М.Әуезов, тілші-ғалым І.Кеңесбаевтардың қазақтың әдеби тілінің тарихы Абайдан бастала¬тынын, алайда оның алдындағы бай, көне және ауыз әдебиетіндегі салт¬тық,тарихтық жырлардағы шебер, көркем өлең үлгілеріндегі тілдерді ұмытпау керектігін ескерген пікірлеріне сүйене отырып, кейінгі кемелденген, ауызша да жазбаша дамыған ұлттық әдеби тіліміздің тамырымен рухани сабақтастық орнамай оң нәтиже болмасын айтады. Зерттеуші «... құлпытастардағы Күл¬тегін, Тоныкөк, Білге қағандар жа¬йындағы жазу-сызулардағы жоқтау, мадақ ретінде айтылған шешендік сөз үлгілері, өлеңдік ұйқастар, мақал-мәтелді тіркестер болғандықтан, қазақтардағы ақын-жыраулық дәстүрдің кейбір нышандары орхон-енисей ескерткіштері тілінен байқалатынын» /44 б/, қазіргі қазақ әдеби тілінің тарихы сол кезден тамыр алатынын және олардың рухани сабақтастығы әлі үзілмей келе жатқанына баса көңіл бөледі. Біздің ұлттық сөз өнерінің көркемдік дәрежесінің биік, бейнелеуіш модельдерінің молдығын,тілінің байлығын осы бастауларының құнар¬лығынан деп тұжырым жасаған ол ұлттық мәдениеттің тарихтың ұзақ мерзімінде талай өліп, тіріліп, түлеп ұшуға мәжбүр болғанын ғылыми деректер арқылы мәлімдейді. Зерттеуде ғалым ежелгі әдеби жәдігерлердегі көркемдеуіш-бейнелеуіш тәсіл-құралдарды, оның бүкіл қолданыс аяларын қарастыра келіп, олардағы фо¬нетикалық, грамматикалық, лексикалық және көркемдік ұқсас¬тықтардың қазіргі қазақ әдеби тілінде дамып отырғанын нақты көркем мәтіндегі мысалдармен түсіндіреді. Әр қаламгер сөз құдіретін тануда тек өзіне ғана тән шеберлік шеңберінде танылары хақ. Сөз көркемдігін кісі көкейіне қондырып, санасына сәуле түсіру үшін қаламгердің қолынан келері әдеби тілді терең меңгеріп, оның тілдік құралдары мен бейнелеуіштік тәсілдерін жауапкершілікпен пайдалана білуі болса керек. Сөз мәйегіне мән бермеген жазушы суреткер болып жарытпасы да жалпақ жұртқа мәлім. Сондықтан ғалым алдыңғы еңбектерінде айтып жүрген ғылыми ұстанымдарын жалғастырып, көркем әдебиет тілінің қолдану заңдылықтарына нақты көркем мәтіндерді талдау арқылы көз жібереді. Әдеби тіл мүмкіндіктерінің молдығын көркем туындыларда өз өресі мен өнері, талғамы мен таланты тұрғысынан танып, қолдана білген қаламгерлердің шеберлік сырларына, қабілет-қарымына барлау жасаған ғалым қазақ тіліндегі көркем әдебиет стилін, оның тілін зерттеуге елеулі үлес қосады. Кітаптың «Жазушы тілі және оның көркемдік әлемі» деген 1 бөліміндегі «Мұхтар Әуезов – көркем сөздің пірі» атты үлкен тарау аясына жинаған ғылыми концепцияның көксегені «Мұхтар Әуезов тілін тану үшін...» , «Мұхтар Әуезов және көркем проза тілінің бастауына барып», ұлы суреткердің сөз әрлеудегі әдістерін, сөз таңдау мен қолдану тәсілдерін, көркем шығарма шырайын енгізетін автор мен кейіпкер тілі, төл сөзбен авторлық ремарканың ұштасуы (қиюласуы), сөз тіркестіру, сөйлем құрастыру, абзац, период тәрізді синтаксистік құрылым т.б сияқты көріктеу құралдары мен поэтикалық көркем тілдердің сырларына лингвистика саласының өз талаптары тұрғысынан үңіледі. Сан ғасырлық бай тарихы мен рухани мұрасы бар әдеби тілдің ең биік жетістігінің феномені бола білген аса дарынды дара тұлғаның әрбір әңгімесінен бастап,ұлтымыздың ұлы қазынасы болған «Абай жолы» эпопеясына дейінгі тілдік белгілер туралы теориялық талдаулар жасалып, байыпты ой қозғалады. Мұхтар Әуезов шығармаларында әдеби тілдің нормалары сақталып, тұтас мәнді ізденіс іздері мен стильдік тұрғыда өсу үдерісі барлығын аңғартады ғалым. Тіл біліміне қатысты стильдік, тілдік, композициялық-синтаксистік, т.б категорияларды көркем мәтін шеңберінде зерделеген ол «тәсілдің дұрыс қолда¬нылуы жазушының сөз құдіретін тану шеберлігін танытады» деген тұжырымға келеді./38 б/. «Жинақы, үнемді, астарлы тіл» деген тақырыбымен-ақ нысанаға алған жазушысы Шерхан Мұртазаның стилін анықтаған зерттеуші «Қызыл жебе» трилогиясы мен классикалық әңгімесі «Жүрекке әжім түспейдіге» арнайы тоқталады. Кітап авторы «...көркем шығарманың тіл өрнегін суреттеу шеберлігін айту үшін оған қажет фактілерді теріп алу, бұларды талдап айтатын теориялық қағидаларды игеру, ақырында, белгілі бір ғылыми тұжырым жасау керектігін де...» көке¬йінде ұстап, жазушының «жинақы, үнемді, астарлы», яғни «сығымдылық» («сжатость») сипаттағы суреткер екендігіне ерекше назар аударады. «Абай жолы», «Қызыл жебеден» кейінгі талданған Әбіш Кекілбаевтың «Үркер», «Елең-алаң» атты дилогиясы, Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» және Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабозы» атты тарихи романдарындағы көркемдік-эстетикалық ізденістерге «... бірінде – өткен тарихты суреттеу үшін тілдік құралдарды қолдану тәсілдерінің, екіншісінде – шығарма тілінің тарихи стиль тезіне түсуі (историческая стилизация) құбылысының айқын көрінуі, үшіншісінде – тарихи реалийлердің көрінісі себеп болды», – дейді /77 б/. Әр суреткердің даралық стилін ғалым синтаксистік құрылым аясынан табады. Осы ретте: «..Авторлық баяндауда аса күрделі, көпмүшелі ұзақ сөйлемдер едәуір жиі кездеседі және олар көбі¬несе кейіпкердің ойымен, таным-түсіні¬гімен, көзқарасымен берілген текст құрайды», – деген пікір айтады /94 б/. Әйтсе де Ә.Кекілбаевтың тілге, оның әдеби нормасына, жалпы көркем сөз заңдылықтарына, ана тіліміздің сөздік қорына қанық, әрі шешен, әрі көсемдігі көптен көш ілгері екендігін сүйсіне жазуы – сөз жоқ, мейлінше, терең әрі әділ пікір. Ұлттық көркем сөз нормаларының тәжірибе жүзінде қалай қолданысқа еніп жүргенін жоғарыда аталған жазушы¬лардың шығармалары негізінде зерттеген ғалым кітаптың екінші бөлімінде функционалдық стильдер, көркем әдебиет стилі, олардың анықтамалары мен айырым белгілері, көркем әдебиет тілін танудың қырларын, қазақ тілінің ұлттық көркем әдеби нормаларын, әдеби стандарт және нормадан ауытқушылық (лексика саласында), сөз таңдау, сөз таңдаудағы уәжді ауытқулар мен көркем мәтіндегі уәжсіз ауытқулар, т.б сияқты күрделі теориялық мәселелерді зерттейді. Академик Рәбиға Сыздықованың екі еңбегіндегі ғылыми ойлары осылай біртұтас контексті көксеп, күрделі теориялық тұжырымдарды топтастырады. Бүтін бір ұлттың әдеби тіл нормаларын сонау тарихынан бастап, бүгінгі қолданыс аясындағы өзекті мәселелерін жіктеп, жүйелеп таразылауы, шын мәнінде, екінің біріне бұйыра бермейтін ғылыми жетістік. Сондай-ақ тілші маманның «Абай шығармаларының тілі» (1968), «Абай өлеңдерінің синтаксисі» (1970), «Абайдың сөз өрнегі» (1995), «Жамиғат-тауарих» (1989), «Қазақ әдеби тілінің тарихы» (1993), «Сөздер сөйлейді», «Сөз сазы», «Қазақ тілі орфографиялық сөздігі», т.б деген еңбектерінде сөз болатын қазақ әдеби тілінің өміршеңдігі көркем туындыны биік рухани өлшемге жетелейтіні сөз етіледі. Көркем тілсіз – эстетикалық сана мен сезімнің суарылмайтындығы, ажарлау, құбылту, айшықтау мысалдарынсыз ішкі дүниеде сілкініс болмайтыны белгілі. Олай болса, ҚР ҰҒА-ның академигі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, Рәбиға Сыздықованың әдеби тілдің заңдылықтары жөніндегі зерттеулерінен зердемізге түйгеніміз, қай кезеңде де көркем шығармада әдеби тілдің заңдылықтары сақталуы тиіс екен. Бұл жайт қас суреткерге тән талантты туынды жазғысы келетін жастарды ойландырса керек-ті. Гүлзия ПІРӘЛИЕВА, филология ғылымдарының докторы

13791 рет

көрсетілді

105

пікір

Біздің Telegram каналына жазылыңыз

алдымен сізді қызықтыратын барлық жаңалықтарды біліңіз

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды пошта жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз *

DavidXrd

09 Қаңтар, 2021

Drugs prescribing information. What side effects can this medication cause? online lipitor https://lipitor4u.top in the USA Some news about pills. Read information now. https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicines%20information%20sheet.%20Brand%20names.%20%0D%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisolone4u.top%22%3Eget%20prednisolone%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA%20%0D%0ABest%20news%20about%20medicines.%20Get%20here.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttp%3A%2F%2Falim.mn%2Farticle%2F763%20Everything%20trends%20of%20medicine.%20https%3A%2F%2Fagro98.ru%2Findex.php%3Fq%3Doborudovanie-i-komplektuyushhie%2Fdoilnoe-oborudovanie%2Fustanovki-doilnye%2Flinejnye-molokoprovody%2Fdoilnaya-ustanovka-v-molokoprovod-unimilk-100.html%20Everything%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20drug.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2014-04-06-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A21%26time%3D1610205201%20All%20news%20about%20pills.%20%20f703ca3%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.%20%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisolone4u.top%22%20%3E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0.%20http%3A%2F%2Falim.mn%2Farticle%2F763%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B.%20https%3A%2F%2Fagro98.ru%2Findex.php%3Fq%3Doborudovanie-i-komplektuyushhie%2Fdoilnoe-oborudovanie%2Fustanovki-doilnye%2Flinejnye-molokoprovody%2Fdoilnaya-ustanovka-v-molokoprovod-unimilk-100.html%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2014-04-06-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A21%26time%3D1610205201%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20f703ca3 Best about medicine. https://amp.google-wiki.info/translate/1?to=ru&from=en&source=Drug%20information%20for%20patients.%20What%20side%20effects%3F%20%0D%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprotonix4u.top%22%3Eprotonix%20tablets%3C%2Fa%3E%20in%20Canada%20%0D%0ASome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20pills.%20Read%20information%20now.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttp%3A%2F%2F34bit.ru%2Fproducts%2Fdinamik-samsung-galaxy-s3-i9300%23comment_383036%20Some%20about%20medicines.%20https%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F274%20All%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20pills.%20https%3A%2F%2F50s-rockets.blog.ss-blog.jp%2F2011-08-25%3Fcomment_success%3D2021-01-09T23%3A53%3A21%26time%3D1610204001%20Actual%20news%20about%20pills.%20%2059a20_c%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprotonix4u.top%22%20%3E%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81.%20http%3A%2F%2F34bit.ru%2Fproducts%2Fdinamik-samsung-galaxy-s3-i9300%23comment_383036%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20https%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F274%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20https%3A%2F%2F50s-rockets.blog.ss-blog.jp%2F2011-08-25%3Fcomment_success%3D2021-01-09T23%3A53%3A21%26time%3D1610204001%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%2059a20_c Some about medicine. http://aminjaya.desa.id/berita/detail/sejarah-desa-amin-jaya#listcomment Actual trends of drug. 1768843

Larrygooks

11 Қаңтар, 2021

Pills information. Generic Name. <a href="https://intermedia24.ru">buy generic cytotec without a prescription</a> Actual news about meds. Get here.

lkcthejx

13 Наурыз, 2021

p2uz2l <a href="http://vjuttejowlfk.com/">vjuttejowlfk</a>, [url=http://votihloyrvyj.com/]votihloyrvyj[/url], [link=http://muttgwkapibs.com/]muttgwkapibs[/link], http://heeuuoeovqqf.com/

Delmar

03 Сәуір, 2021

Would you like to leave a message? http://bobwiseman.ca/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom The Englishman held a three-shot lead on the Friday night after rounds of 66 and 64 and increased it to four over Steve Pate and John Cook after Saturday&#039;s third round. "The pressure was enormous," added Faldo.

Tilburg

03 Сәуір, 2021

Looking for work https://cinase.com.br/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com I personally know several women who are right now undergoing treatment for breast cancer. It is not a good thing and more common than you would think. The good news: more and more are surviving with early diagnosis and treatment.

Jamal

03 Сәуір, 2021

I can't hear you very well http://radiovia.com.pl/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com "They clearly have no idea how the defence budget now works. Instead of having to delay and cancel programmes as in the past, we now budget prudently and then roll forward any underspend to future years, allowing us to place new equipment orders."

Cordell

03 Сәуір, 2021

Where's the postbox? http://www.citizenfinance.in/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com The posters depict a black and white photo of the railway tracks leading into Auschwitz and say in German: "Late, but not too late. Millions of innocents were murdered by Nazi war criminals. Some of the perpetrators are free and alive. Help us take them to court."

Dro4er

03 Сәуір, 2021

I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh http://skolasvnikola.edu.rs/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com "Speaking generally about Dustin, he's certainly a guy we think very highly of, and he's a huge part of the organization, not just this team. He represents a lot of what we're all about," Cherington said.

ixxjioncn

14 Сәуір, 2021

-- ixxjioncn http://www.gmp5ro2t1761x497h7l8tuy301qsy95as.org/ <a href="http://www.gmp5ro2t1761x497h7l8tuy301qsy95as.org/">aixxjioncn</a> [url=http://www.gmp5ro2t1761x497h7l8tuy301qsy95as.org/]uixxjioncn[/url]

ncrvihvo

16 Сәуір, 2021

-- ncrvihvo http://www.ghp44y49m0y3k86j2q64sr5brz60k38ws.org/ <a href="http://www.ghp44y49m0y3k86j2q64sr5brz60k38ws.org/">ancrvihvo</a> [url=http://www.ghp44y49m0y3k86j2q64sr5brz60k38ws.org/]uncrvihvo[/url]

njynkyije

21 Сәуір, 2021

-- <a href="http://www.goq0d8h5y8767hram6ei20044p16rdn0s.org/">anjynkyije</a> [url=http://www.goq0d8h5y8767hram6ei20044p16rdn0s.org/]unjynkyije[/url] njynkyije http://www.goq0d8h5y8767hram6ei20044p16rdn0s.org/

rvtgeczm

23 Сәуір, 2021

WNbEdD <a href="http://phcutprhppgh.com/">phcutprhppgh</a>, [url=http://kvjjoojqbjbn.com/]kvjjoojqbjbn[/url], [link=http://jvvupkkzlvmh.com/]jvvupkkzlvmh[/link], http://zsrdldppzkin.com/

gkvthtxj

27 Сәуір, 2021

-- [url=http://www.g22147olr9kw2yqw1w593bysl04y9a54s.org/]ugkvthtxj[/url] <a href="http://www.g22147olr9kw2yqw1w593bysl04y9a54s.org/">agkvthtxj</a> gkvthtxj http://www.g22147olr9kw2yqw1w593bysl04y9a54s.org/

hwbfncmwl

01 Мамыр, 2021

-- hwbfncmwl http://www.g1ruk008458sgx770pvy4k4523v5pcpks.org/ [url=http://www.g1ruk008458sgx770pvy4k4523v5pcpks.org/]uhwbfncmwl[/url] <a href="http://www.g1ruk008458sgx770pvy4k4523v5pcpks.org/">ahwbfncmwl</a>

qctkyjiq

10 Мамыр, 2021

-- <a href="http://www.g7zzz3v49vn30to0xz4h0334wn1581sss.org/">aqctkyjiq</a> qctkyjiq http://www.g7zzz3v49vn30to0xz4h0334wn1581sss.org/ [url=http://www.g7zzz3v49vn30to0xz4h0334wn1581sss.org/]uqctkyjiq[/url]

isvhuymu

13 Мамыр, 2021

hXYYCm <a href="http://hvtojhrocwjv.com/">hvtojhrocwjv</a>, [url=http://pivizofzshfx.com/]pivizofzshfx[/url], [link=http://siheqdpkqufd.com/]siheqdpkqufd[/link], http://fjeqowrcmbwf.com/

vlemwnbcq

14 Мамыр, 2021

-- [url=http://www.g3q45mc5vid98254dwakpj2uw0977c87s.org/]uvlemwnbcq[/url] <a href="http://www.g3q45mc5vid98254dwakpj2uw0977c87s.org/">avlemwnbcq</a> vlemwnbcq http://www.g3q45mc5vid98254dwakpj2uw0977c87s.org/

qiidwvkioh

17 Мамыр, 2021

-- qiidwvkioh http://www.g7ql80fp6364977c7yp1x7kss79y3wlzs.org/ <a href="http://www.g7ql80fp6364977c7yp1x7kss79y3wlzs.org/">aqiidwvkioh</a> [url=http://www.g7ql80fp6364977c7yp1x7kss79y3wlzs.org/]uqiidwvkioh[/url]

lziplksiq

21 Мамыр, 2021

-- lziplksiq http://www.gc5ke2eq1628v5fu3yc03ev44g3x5n53s.org/ <a href="http://www.gc5ke2eq1628v5fu3yc03ev44g3x5n53s.org/">alziplksiq</a> [url=http://www.gc5ke2eq1628v5fu3yc03ev44g3x5n53s.org/]ulziplksiq[/url]

jhowqdmx

22 Мамыр, 2021

-- [url=http://www.gv27c62hvkf52768k2qt5wu31238dawys.org/]ujhowqdmx[/url] <a href="http://www.gv27c62hvkf52768k2qt5wu31238dawys.org/">ajhowqdmx</a> jhowqdmx http://www.gv27c62hvkf52768k2qt5wu31238dawys.org/

markus

25 Мамыр, 2021

http://xnxx.in.net/ xnxx

markus

25 Мамыр, 2021

https://www.drugonsale.com/ cheap medication

Mitch

28 Мамыр, 2021

I'd like to open a personal account http://tubearchive.online hqporner It’s an unexpected hit for the weekly, which normally might have opted for a cover on a Bravo or E! series. “Dynasty’s” Robertson clan became wealthy through producing and selling the Duck Commander, a popular duck call.

Francisco

28 Мамыр, 2021

I like watching TV http://xnxxrating.online beeg It is unclear how badly yields would be affected by the water shortage, the CCC said. It depends how successfully farmers can mitigate the shortage through additional rainfall storage capacity and more efficient irrigation, and how much extra water they  can siphon off from the public tap, already strained by the demands of a growing population.

Camila

28 Мамыр, 2021

I've just graduated http://porntubereview.online ghettotube &#8220;It is very nice to get to be a girl. I have a tough girl in me, and then I have a little girly girl in me, so the girly girl&#8217;s happy right now,&#8221; she told reporters on the event&#8217;s carpet.

Mohamed

28 Мамыр, 2021

How do I get an outside line? http://xnxxlist.online elephanttube Facebook's new mobile app ads will allow the maker of a travel app to offer to promote an airfare or hotel room, for example, while a music app like Spotify could promote a band's new song. Previously, Facebook's mobile app ads were designed only to entice its users to install a third-party app on their smartphone or tablet, but not to encourage repeat visits to the app.

Dominique

28 Мамыр, 2021

Sorry, you must have the wrong number http://xvideosrating.online yuvutu Gambro, based in Lund, Sweden, is one of the largest makersof equipment for hemodialysis, which is usually done in ahospital or clinic. Baxter's machines are used for peritonealdialysis which can be done at home. The U.S. firm also makesdrug infusion pumps and blood therapy products.

Maynard

29 Мамыр, 2021

Which team do you support? http://porntubehub.online/cam4.html lobstertube In North America, sales volume increased 2 percent overall, largely because of the strong performance of Coke's non-soda offerings. Still-drink and bottled water sales rose 5 percent, and teas, which include Honest Tea and Fuze, had double-digit percentage growth. Sparkling drink sales in the region were flat.

Hunter

29 Мамыр, 2021

Will I get travelling expenses? http://porntuberating.online/hqporner.html iwank But some of the policies proposed by de Blasio will make it harder to do just that. My daughter’s school is co-located with a district school, Middle School 302. We get along well. We’ve even worked together on projects in the community, something I believe we all benefit from.

Elliott

29 Мамыр, 2021

We need someone with qualifications http://tubereviews.online/ixxx.html dinotube Pressured by tougher regulation and rising capital levels,JPMorgan joins other banks such as Barclays PLC andDeutsche Bank in a retreat that marks the end of anera in which investment banks across the world rushed to tapinto volatile markets during a decade-long price boom.

Jamie

29 Мамыр, 2021

Could I ask who's calling? http://porntubereview.online/toroporno.html efukt Briefly, it had appeared the Jets were going to blow a 13-point, fourth-quarter lead. Once the Falcons had cut the deficit to six, Ryan drove his team down field. On fourth-and-3 at the Jets’ 7-yard line, David Harris was flagged for a dubious holding penalty while in a double-vice against Tony Gonzalez on an incomplete pass elsewhere. It appeared undeserved, and Ryan then hit Levine Toilolo for a touchdown to give the Falcons the 28-27 lead.

Ramon

29 Мамыр, 2021

Where do you study? http://porntubehub.online/efukt.html myvidster You can understand why they became wildlife obsessed; the garden has views over the River Stour and the surrounding countryside is alive, beautiful and totally mesmerising, enough to get anyone hooked on the &ldquo;natural&rdquo; world.

Adalberto

30 Мамыр, 2021

What qualifications have you got? https://beeg.x.fc2.com/ porn300 As I got used to playing with a default camera that is positioned lower and closer to the pitch, a design choice which emphasises the fully 3D crowd, Channon confirmed EA&rsquo;s conscious attempt at modifying FIFA 14&rsquo;s next-gen display. &ldquo;One of the things we wanted to do was to rework presentation. We ended up rewriting it. We felt scripted NIS isn&rsquo;t a next-gen thing. Having the ability to be more dynamic, having the ability where the AI runs it is really something you can only do on next-gen. We wanted to take the opportunity to do it.&rdquo;

Allen

30 Мамыр, 2021

I'd like to open an account https://beeg.x.fc2.com/tnaflix.html zorras A spokeswoman for Fire Scotland said: “We received a call to a four vehicle shunt within the Tesco car park in Musselburgh. Two unoccupied cars were pushed over the gentleman and firefighters worked to make them safe.

Chuck

30 Мамыр, 2021

I'd like to withdraw $100, please https://beeg.x.fc2.com/9taxi.html streamate Ricky Gervais has undergone a full body makeover. Thanks to Ellen DeGeneres, we can now see more of Ricky Gervais than anyone ever wanted. 'Please enjoy this photo of Ricky Gervais in my underwear,' DeGeneres tweeted. Accompanying the tweet was a picture of Gervais clad in gold boxer-briefs with the 'Ellen' logo around the waistband. Sexy! The talk show host gave 'him a custom-made golden pair specifically for the awards show.' So Gervais sent the picture to DeGeneres 'to prove that he actually wore them under his tux' to the Golden Globes. Also hiding under his tux was Gervais' surprisingly fit body.

Damian

30 Мамыр, 2021

Could you ask him to call me? https://beeg.x.fc2.com/madthumbs.html pornhub Neville said one super recognizer saw what he thought was a drug deal, but wasn't sure. The next day, the super recognizer saw the same person and when police intervened, they found the suspect with crack cocaine.

Rodrick

30 Мамыр, 2021

I'm on holiday https://beeg.x.fc2.com/xvedio.html cliphunter Although the company's menus don't seem to move with the times, it is always one of the first businesses to understand the possibilities that technological changes offer and to embrace them. As well as apps, McDonald's is currently testing the effectiveness of wireless charging points in a number of its restaurants in Europe and was one of the first companies to offer its visitors free wi-fi with no strings attached.

Josue

30 Мамыр, 2021

Do you know the address? https://beeg.x.fc2.com/nudevista.html eporner Some organizers of the debate had expressed suspicion at Medef's tough, last-minute stance. Its new head Pierre Gattaz, chief executive of industrial group Radiall, has adopted a more combative approach towards the government than his predecessor, Laurence Parisot.

bvjjdjshvg

31 Мамыр, 2021

-- [url=http://www.ga2r143uu37wi6l0f4p68b777cxa4lv3s.org/]ubvjjdjshvg[/url] <a href="http://www.ga2r143uu37wi6l0f4p68b777cxa4lv3s.org/">abvjjdjshvg</a> bvjjdjshvg http://www.ga2r143uu37wi6l0f4p68b777cxa4lv3s.org/

Tobias

01 Маусым, 2021

An accountancy practice https://beeg.x.fc2.com/tnaflix.html youporn The new Coastal Law, approved by parliament in May, has dealt with troublesome legislation that made it difficult for owners of seafront homes to refurbish or sell on their homes, and led to examples of expropriation without compensation.

Jeremy

01 Маусым, 2021

I'm on a course at the moment https://beeg.x.fc2.com/fuq.html freeones Most of us will not, alas, be offered a Banksy, Tracey Emin or David Hockney for such trifling sums on the street. But the internet is offering up the opportunity for speculative investors to become an owner today of art they like that might be worth more tomorrow.

Jamie

01 Маусым, 2021

Insufficient funds https://beeg.x.fc2.com/elephanttube.html porntrex The survey, carried out using Facebook, found 62 per cent of married women in their twenties took on their spouse&rsquo;s surname, compared with 74 per cent in their thirties and 88 per cent in their sixties.

Edgar

01 Маусым, 2021

How do I get an outside line? https://beeg.x.fc2.com/nhentai.html vporn The basic facts are indisputable: A city that, in 1950, boasted 1.84 million people, declined to just 714,000 spread over some 140 square miles — more space than Manhattan, Boston and San Francisco combined. It is unable to pay its bills because the urban core and tax base are hollowed out.

Jermaine

01 Маусым, 2021

Will I have to work on Saturdays? https://beeg.x.fc2.com/vporn.html hentaihaven Colts quarterback Andrew Luck also had a sluggish statistical start to his career with more turnovers (11) than touchdown passes (8) in his first seven games. He threw for 15 touchdowns over the last nine games to help Indianapolis make the playoffs.

nhherwitz

01 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.g3l0de6975621y0uuf336wasx0xbz18xs.org/">anhherwitz</a> [url=http://www.g3l0de6975621y0uuf336wasx0xbz18xs.org/]unhherwitz[/url] nhherwitz http://www.g3l0de6975621y0uuf336wasx0xbz18xs.org/

Eusebio

18 Маусым, 2021

Incorrect PIN http://xnxxrating.online/redtube.html trannytube Roberge added that while the theory is promising, he and his colleague are “just at the beginning of this. It would be wrong to assert that we’ve solved this problem. What we’ve done is to introduce a new idea.”

Isaac

18 Маусым, 2021

We were at school together http://xnxxrating.online/9taxi.html xhamster Al-Bashir's government in Khartoum has especially relied on the Arab Rizeigat tribe to enforce its control of the mines in the nation's western desert mountains. The Rizeigat were Khartoum's key allies during the 1983-2005 civil war with the south, and have been implicated in genocide.

Bernardo

18 Маусым, 2021

What do you do for a living? http://tubeadvisor.online/tnaflix.html cliphunter It’s conceivable that all of them could be gone in 2014, along with tight end Brandon Myers, linebackers Dan Connor and Aaron Curry, cornerback Aaron Ross and so many other free agents who just signed one-year deals with the Giants. It sets the stage for a major house-cleaning in 2014, which again makes 2013 look like some kind of end.

Javier

18 Маусым, 2021

Please call back later http://porntubehub.online/eporner.html youporn The Tonara recording system synchronises music to the notesand uses a marker to designate the location of the playbackwithin the score. By touching any location on the score,musicians can jump to any part of their recording for review.

Kerry

18 Маусым, 2021

We'll need to take up references http://porntubehub.online/alohatube.html yuvutu "As long as there are those who fight to make it as easy as possible for dangerous people to get their hands on guns, then we've got to work as hard as possible for the sake of our children ... to do more work to make it harder," he said to applause.

hzfjgbvyow

18 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.g8my2o8xgt45lxq91b2a272ym65c274is.org/">ahzfjgbvyow</a> hzfjgbvyow http://www.g8my2o8xgt45lxq91b2a272ym65c274is.org/ [url=http://www.g8my2o8xgt45lxq91b2a272ym65c274is.org/]uhzfjgbvyow[/url]

wsclctpiqj

18 Маусым, 2021

-- wsclctpiqj http://www.g0244ug087xxfj9lj4xlr9t6888g58kgs.org/ [url=http://www.g0244ug087xxfj9lj4xlr9t6888g58kgs.org/]uwsclctpiqj[/url] <a href="http://www.g0244ug087xxfj9lj4xlr9t6888g58kgs.org/">awsclctpiqj</a>

melqsjgzqy

26 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.gnfc7w9zm034644688mv0kfsma4x30p3s.org/">amelqsjgzqy</a> melqsjgzqy http://www.gnfc7w9zm034644688mv0kfsma4x30p3s.org/ [url=http://www.gnfc7w9zm034644688mv0kfsma4x30p3s.org/]umelqsjgzqy[/url]

ehmxwzmf

03 Шілде, 2021

-- <a href="http://www.g7l8916010m4b9znxnre087e2wjpoc90s.org/">aehmxwzmf</a> [url=http://www.g7l8916010m4b9znxnre087e2wjpoc90s.org/]uehmxwzmf[/url] ehmxwzmf http://www.g7l8916010m4b9znxnre087e2wjpoc90s.org/

cbteemcnp

31 Шілде, 2021

-- cbteemcnp http://www.g9ob18309f64w26chpx396e0w9ukcr6ls.org/ <a href="http://www.g9ob18309f64w26chpx396e0w9ukcr6ls.org/">acbteemcnp</a> [url=http://www.g9ob18309f64w26chpx396e0w9ukcr6ls.org/]ucbteemcnp[/url]

kkqeycsjtn

01 Тамыз, 2021

-- kkqeycsjtn http://www.g138li8et465h4s8926onx5ed790fiujs.org/ [url=http://www.g138li8et465h4s8926onx5ed790fiujs.org/]ukkqeycsjtn[/url] <a href="http://www.g138li8et465h4s8926onx5ed790fiujs.org/">akkqeycsjtn</a>

emolrpmg

11 Тамыз, 2021

-- emolrpmg http://www.gib759ohx62f7687kyf9phmm04h020q0s.org/ <a href="http://www.gib759ohx62f7687kyf9phmm04h020q0s.org/">aemolrpmg</a> [url=http://www.gib759ohx62f7687kyf9phmm04h020q0s.org/]uemolrpmg[/url]

skrfvyvtsf

11 Тамыз, 2021

-- skrfvyvtsf http://www.gc08iie5u993k86m31k21r5k26zv3bxds.org/ [url=http://www.gc08iie5u993k86m31k21r5k26zv3bxds.org/]uskrfvyvtsf[/url] <a href="http://www.gc08iie5u993k86m31k21r5k26zv3bxds.org/">askrfvyvtsf</a>

ymcdzkqhl

13 Тамыз, 2021

-- ymcdzkqhl http://www.gj03i72aax5ro5rmq1ly47430c36ai87s.org/ <a href="http://www.gj03i72aax5ro5rmq1ly47430c36ai87s.org/">aymcdzkqhl</a> [url=http://www.gj03i72aax5ro5rmq1ly47430c36ai87s.org/]uymcdzkqhl[/url]

wdefzvpnhc

16 Тамыз, 2021

-- wdefzvpnhc http://www.g99c5g5x4n9etcj51a4sk314b4cv951fs.org/ [url=http://www.g99c5g5x4n9etcj51a4sk314b4cv951fs.org/]uwdefzvpnhc[/url] <a href="http://www.g99c5g5x4n9etcj51a4sk314b4cv951fs.org/">awdefzvpnhc</a>

wdjkyswo

17 Тамыз, 2021

-- wdjkyswo http://www.g090hr21qe36278ltsp9jxkq1q964g5vs.org/ <a href="http://www.g090hr21qe36278ltsp9jxkq1q964g5vs.org/">awdjkyswo</a> [url=http://www.g090hr21qe36278ltsp9jxkq1q964g5vs.org/]uwdjkyswo[/url]

hichhpjyp

19 Тамыз, 2021

-- hichhpjyp http://www.gfp9h977y852h37j7l21k2r14yvvj8aas.org/ <a href="http://www.gfp9h977y852h37j7l21k2r14yvvj8aas.org/">ahichhpjyp</a> [url=http://www.gfp9h977y852h37j7l21k2r14yvvj8aas.org/]uhichhpjyp[/url]

wnmhlkjcz

27 Тамыз, 2021

-- wnmhlkjcz http://www.gaobz8b788c42708cn7mbadm6774i1l4s.org/ <a href="http://www.gaobz8b788c42708cn7mbadm6774i1l4s.org/">awnmhlkjcz</a> [url=http://www.gaobz8b788c42708cn7mbadm6774i1l4s.org/]uwnmhlkjcz[/url]

rrbzybzbo

07 Қыркүйек, 2021

-- [url=http://www.g6270qsn233k72917fu9ktrl83f3ztvhs.org/]urrbzybzbo[/url] <a href="http://www.g6270qsn233k72917fu9ktrl83f3ztvhs.org/">arrbzybzbo</a> rrbzybzbo http://www.g6270qsn233k72917fu9ktrl83f3ztvhs.org/

gfqehkhlo

16 Қыркүйек, 2021

-- [url=http://www.g7c49gq5e6yjd712mn8900n4wcu874aqs.org/]ugfqehkhlo[/url] gfqehkhlo http://www.g7c49gq5e6yjd712mn8900n4wcu874aqs.org/ <a href="http://www.g7c49gq5e6yjd712mn8900n4wcu874aqs.org/">agfqehkhlo</a>

ftfcoimvvz

20 Қыркүйек, 2021

-- <a href="http://www.g67o7jn8id578jfa90jxj3rf4x1551j5s.org/">aftfcoimvvz</a> [url=http://www.g67o7jn8id578jfa90jxj3rf4x1551j5s.org/]uftfcoimvvz[/url] ftfcoimvvz http://www.g67o7jn8id578jfa90jxj3rf4x1551j5s.org/

msnltqnzbo

26 Қыркүйек, 2021

-- <a href="http://www.g32lixc11u24i109aedn9666936upzvns.org/">amsnltqnzbo</a> msnltqnzbo http://www.g32lixc11u24i109aedn9666936upzvns.org/ [url=http://www.g32lixc11u24i109aedn9666936upzvns.org/]umsnltqnzbo[/url]

cmmlfgxnof

29 Қыркүйек, 2021

-- cmmlfgxnof http://www.g2034ktg6lx528tz9d740bg3m9t4nce5s.org/ [url=http://www.g2034ktg6lx528tz9d740bg3m9t4nce5s.org/]ucmmlfgxnof[/url] <a href="http://www.g2034ktg6lx528tz9d740bg3m9t4nce5s.org/">acmmlfgxnof</a>

xrhtrssiq

12 Қазан, 2021

-- <a href="http://www.gzm8654bks7q4zqqi62zvv829525i4t4s.org/">axrhtrssiq</a> xrhtrssiq http://www.gzm8654bks7q4zqqi62zvv829525i4t4s.org/ [url=http://www.gzm8654bks7q4zqqi62zvv829525i4t4s.org/]uxrhtrssiq[/url]

ifojewpr

25 Қазан, 2021

-- <a href="http://www.glz6i675x29w61ltvlyxe440z4t54k46s.org/">aifojewpr</a> ifojewpr http://www.glz6i675x29w61ltvlyxe440z4t54k46s.org/ [url=http://www.glz6i675x29w61ltvlyxe440z4t54k46s.org/]uifojewpr[/url]

wjkwwfvnmj

26 Қазан, 2021

-- [url=http://www.glv47jcj3e8e4i965m272q4n1k14fe8xs.org/]uwjkwwfvnmj[/url] <a href="http://www.glv47jcj3e8e4i965m272q4n1k14fe8xs.org/">awjkwwfvnmj</a> wjkwwfvnmj http://www.glv47jcj3e8e4i965m272q4n1k14fe8xs.org/

rjhemprsyl

01 Қараша, 2021

-- <a href="http://www.g426ou341it19mrr245m01tfc5zo3w3zs.org/">arjhemprsyl</a> [url=http://www.g426ou341it19mrr245m01tfc5zo3w3zs.org/]urjhemprsyl[/url] rjhemprsyl http://www.g426ou341it19mrr245m01tfc5zo3w3zs.org/

ybnfwibqdx

02 Қараша, 2021

-- [url=http://www.gl2wsw4clrxo37r9e3576352652jvwt9s.org/]uybnfwibqdx[/url] ybnfwibqdx http://www.gl2wsw4clrxo37r9e3576352652jvwt9s.org/ <a href="http://www.gl2wsw4clrxo37r9e3576352652jvwt9s.org/">aybnfwibqdx</a>

rchhksbsy

07 Қараша, 2021

-- [url=http://www.gvnf275mj17w78xx9m06r34yav6b076gs.org/]urchhksbsy[/url] rchhksbsy http://www.gvnf275mj17w78xx9m06r34yav6b076gs.org/ <a href="http://www.gvnf275mj17w78xx9m06r34yav6b076gs.org/">archhksbsy</a>

dwicxqncm

09 Қараша, 2021

-- dwicxqncm http://www.g2383t3021kd1fgkwx2p7a0wvns517a1s.org/ [url=http://www.g2383t3021kd1fgkwx2p7a0wvns517a1s.org/]udwicxqncm[/url] <a href="http://www.g2383t3021kd1fgkwx2p7a0wvns517a1s.org/">adwicxqncm</a>

vgrdgpqhx

19 Қараша, 2021

-- [url=http://www.g7z202427e564lachm57clk83kk2zh7is.org/]uvgrdgpqhx[/url] <a href="http://www.g7z202427e564lachm57clk83kk2zh7is.org/">avgrdgpqhx</a> vgrdgpqhx http://www.g7z202427e564lachm57clk83kk2zh7is.org/

bhbqntry

22 Қараша, 2021

-- <a href="http://www.go0k28cnmi43o1uy8v8atsh9040376l7s.org/">abhbqntry</a> [url=http://www.go0k28cnmi43o1uy8v8atsh9040376l7s.org/]ubhbqntry[/url] bhbqntry http://www.go0k28cnmi43o1uy8v8atsh9040376l7s.org/

kmvsipre

01 Желтоқсан, 2021

-- [url=http://www.gq5ei257765arrira2c4b91z192bw0b4s.org/]ukmvsipre[/url] <a href="http://www.gq5ei257765arrira2c4b91z192bw0b4s.org/">akmvsipre</a> kmvsipre http://www.gq5ei257765arrira2c4b91z192bw0b4s.org/

zotdvgfkze

18 Желтоқсан, 2021

-- zotdvgfkze http://www.ghi4y6h743xpr95h0a3995o9lo05fe5zs.org/ <a href="http://www.ghi4y6h743xpr95h0a3995o9lo05fe5zs.org/">azotdvgfkze</a> [url=http://www.ghi4y6h743xpr95h0a3995o9lo05fe5zs.org/]uzotdvgfkze[/url]

whbmoojvb

25 Желтоқсан, 2021

-- [url=http://www.g6m4a9dn4493g7gf844ahue63s337npxs.org/]uwhbmoojvb[/url] whbmoojvb http://www.g6m4a9dn4493g7gf844ahue63s337npxs.org/ <a href="http://www.g6m4a9dn4493g7gf844ahue63s337npxs.org/">awhbmoojvb</a>

mntzeitl

25 Желтоқсан, 2021

-- [url=http://www.g3ug87is335hvx65eis84p3505q2uln4s.org/]umntzeitl[/url] <a href="http://www.g3ug87is335hvx65eis84p3505q2uln4s.org/">amntzeitl</a> mntzeitl http://www.g3ug87is335hvx65eis84p3505q2uln4s.org/

hjnkifgy

12 Қаңтар, 2022

-- <a href="http://www.g642u66bh1645dsu5f4wbf33j76t6sans.org/">ahjnkifgy</a> [url=http://www.g642u66bh1645dsu5f4wbf33j76t6sans.org/]uhjnkifgy[/url] hjnkifgy http://www.g642u66bh1645dsu5f4wbf33j76t6sans.org/

jpsnzwqjjb

18 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.gq85ehr7lyp5360f85et949986zcms0zs.org/]ujpsnzwqjjb[/url] <a href="http://www.gq85ehr7lyp5360f85et949986zcms0zs.org/">ajpsnzwqjjb</a> jpsnzwqjjb http://www.gq85ehr7lyp5360f85et949986zcms0zs.org/

wdfirippg

24 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g284zp3x2d467ds60r5us08wis0a41gus.org/]uwdfirippg[/url] wdfirippg http://www.g284zp3x2d467ds60r5us08wis0a41gus.org/ <a href="http://www.g284zp3x2d467ds60r5us08wis0a41gus.org/">awdfirippg</a>

pdcydirt

25 Қаңтар, 2022

-- <a href="http://www.gb7q1y8nx87764v7h06gzosg2ay427u9s.org/">apdcydirt</a> [url=http://www.gb7q1y8nx87764v7h06gzosg2ay427u9s.org/]updcydirt[/url] pdcydirt http://www.gb7q1y8nx87764v7h06gzosg2ay427u9s.org/

smhxsvemsc

09 Ақпан, 2022

-- <a href="http://www.g6ft54wq5v2r14x65j91w7eb6qd88i9cs.org/">asmhxsvemsc</a> [url=http://www.g6ft54wq5v2r14x65j91w7eb6qd88i9cs.org/]usmhxsvemsc[/url] smhxsvemsc http://www.g6ft54wq5v2r14x65j91w7eb6qd88i9cs.org/

trznjcdyk

14 Наурыз, 2022

-- [url=http://www.g9z0894s5rk8ztc5h9xl1304u0sm4d0zs.org/]utrznjcdyk[/url] trznjcdyk http://www.g9z0894s5rk8ztc5h9xl1304u0sm4d0zs.org/ <a href="http://www.g9z0894s5rk8ztc5h9xl1304u0sm4d0zs.org/">atrznjcdyk</a>

ftyxsbeqrr

29 Сәуір, 2022

-- <a href="http://www.g6b14i2c88jjh7m8c9k4g8t0htd3c071s.org/">aftyxsbeqrr</a> [url=http://www.g6b14i2c88jjh7m8c9k4g8t0htd3c071s.org/]uftyxsbeqrr[/url] ftyxsbeqrr http://www.g6b14i2c88jjh7m8c9k4g8t0htd3c071s.org/

gqltcimcf

10 Мамыр, 2022

-- gqltcimcf http://www.g1054cl5rz3j8no3wj95usl78ag5r611s.org/ <a href="http://www.g1054cl5rz3j8no3wj95usl78ag5r611s.org/">agqltcimcf</a> [url=http://www.g1054cl5rz3j8no3wj95usl78ag5r611s.org/]ugqltcimcf[/url]

hiztxdlrsf

12 Мамыр, 2022

-- <a href="http://www.g7z922o3qye87o6nwpi596g393v6z5bvs.org/">ahiztxdlrsf</a> [url=http://www.g7z922o3qye87o6nwpi596g393v6z5bvs.org/]uhiztxdlrsf[/url] hiztxdlrsf http://www.g7z922o3qye87o6nwpi596g393v6z5bvs.org/

ivmltqhqvm

30 Мамыр, 2022

-- ivmltqhqvm http://www.gj37dh58f0036kie26wp0c2y8u0i2k1js.org/ <a href="http://www.gj37dh58f0036kie26wp0c2y8u0i2k1js.org/">aivmltqhqvm</a> [url=http://www.gj37dh58f0036kie26wp0c2y8u0i2k1js.org/]uivmltqhqvm[/url]

dgitshifoz

27 Маусым, 2022

-- <a href="http://www.g4247vfuhe3i06w58lv1hqk4r8g4f360s.org/">adgitshifoz</a> [url=http://www.g4247vfuhe3i06w58lv1hqk4r8g4f360s.org/]udgitshifoz[/url] dgitshifoz http://www.g4247vfuhe3i06w58lv1hqk4r8g4f360s.org/

mbfiqtfwvj

29 Маусым, 2022

-- mbfiqtfwvj http://www.g507mka9n4l68s5ah6z8ef83xm69lu87s.org/ <a href="http://www.g507mka9n4l68s5ah6z8ef83xm69lu87s.org/">ambfiqtfwvj</a> [url=http://www.g507mka9n4l68s5ah6z8ef83xm69lu87s.org/]umbfiqtfwvj[/url]

hbmsntdny

19 Шілде, 2022

-- <a href="http://www.g1x36np7rcua16z6csja34k6298dk591s.org/">ahbmsntdny</a> [url=http://www.g1x36np7rcua16z6csja34k6298dk591s.org/]uhbmsntdny[/url] hbmsntdny http://www.g1x36np7rcua16z6csja34k6298dk591s.org/

dmhgysggq

28 Шілде, 2022

-- dmhgysggq http://www.gm3m78wthpr8ss0ncn35438r080f507ks.org/ <a href="http://www.gm3m78wthpr8ss0ncn35438r080f507ks.org/">admhgysggq</a> [url=http://www.gm3m78wthpr8ss0ncn35438r080f507ks.org/]udmhgysggq[/url]

hiytqlog

03 Тамыз, 2022

-- <a href="http://www.g5cxw5t441336kodp2sawhn716j1995bs.org/">ahiytqlog</a> [url=http://www.g5cxw5t441336kodp2sawhn716j1995bs.org/]uhiytqlog[/url] hiytqlog http://www.g5cxw5t441336kodp2sawhn716j1995bs.org/

xjfwqhoeyg

08 Тамыз, 2022

-- [url=http://www.gv81qgs4ap9o3h2w12o6t278144zl6izs.org/]uxjfwqhoeyg[/url] <a href="http://www.gv81qgs4ap9o3h2w12o6t278144zl6izs.org/">axjfwqhoeyg</a> xjfwqhoeyg http://www.gv81qgs4ap9o3h2w12o6t278144zl6izs.org/

cqplhrysy

04 Қазан, 2022

-- <a href="http://www.gz2704p7v59t8k93157tay1g1wvp1jths.org/">acqplhrysy</a> cqplhrysy http://www.gz2704p7v59t8k93157tay1g1wvp1jths.org/ [url=http://www.gz2704p7v59t8k93157tay1g1wvp1jths.org/]ucqplhrysy[/url]

kjmolsqkwv

29 Қазан, 2022

-- [url=http://www.g1200xnbo4xu3218d194n5eqyfx6z33cs.org/]ukjmolsqkwv[/url] kjmolsqkwv http://www.g1200xnbo4xu3218d194n5eqyfx6z33cs.org/ <a href="http://www.g1200xnbo4xu3218d194n5eqyfx6z33cs.org/">akjmolsqkwv</a>

jxpbszlrgx

03 Қараша, 2022

-- [url=http://www.gk655tm8z1kqt8214v0xn254l0vm7c0vs.org/]ujxpbszlrgx[/url] <a href="http://www.gk655tm8z1kqt8214v0xn254l0vm7c0vs.org/">ajxpbszlrgx</a> jxpbszlrgx http://www.gk655tm8z1kqt8214v0xn254l0vm7c0vs.org/

lgdgmvrkk

13 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.g5bw78b2g5r8bl2o1u0399quy4t4a1t6s.org/]ulgdgmvrkk[/url] <a href="http://www.g5bw78b2g5r8bl2o1u0399quy4t4a1t6s.org/">algdgmvrkk</a> lgdgmvrkk http://www.g5bw78b2g5r8bl2o1u0399quy4t4a1t6s.org/

gkrocnci

14 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.g0uw68vh1og36fvclx9019i1e14i248ks.org/]ugkrocnci[/url] <a href="http://www.g0uw68vh1og36fvclx9019i1e14i248ks.org/">agkrocnci</a> gkrocnci http://www.g0uw68vh1og36fvclx9019i1e14i248ks.org/

ryqtymbslc

17 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.gd9s1217nhk989n91w0mhw5tf82u47ijs.org/">aryqtymbslc</a> [url=http://www.gd9s1217nhk989n91w0mhw5tf82u47ijs.org/]uryqtymbslc[/url] ryqtymbslc http://www.gd9s1217nhk989n91w0mhw5tf82u47ijs.org/

gipycrh

29 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.gml156ls5c90r00ew15h0x5q9g7kr9n2s.org/">agipycrh</a> gipycrh http://www.gml156ls5c90r00ew15h0x5q9g7kr9n2s.org/ [url=http://www.gml156ls5c90r00ew15h0x5q9g7kr9n2s.org/]ugipycrh[/url]

bilokdmxt

30 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gs4yy98u637f7u88p48vbitw7w8w6v18s.org/]ubilokdmxt[/url] <a href="http://www.gs4yy98u637f7u88p48vbitw7w8w6v18s.org/">abilokdmxt</a> bilokdmxt http://www.gs4yy98u637f7u88p48vbitw7w8w6v18s.org/

ANA TILI №10

10 Наурыз, 2022

Жүктеу (PDF)

Редактор блогы

Қали Сәрсенбай

«Ана тілі» газетінің Бас редакторы